జనసేన ఆధ్వర్యంలో డొక్కా సీతమ్మ ఆహార శిబిరాలు

జనసేన ఆధ్వర్యంలో డొక్కా సీతమ్మ ఆహార శిబిరాలు
జనసేన ఆధ్వర్యంలో భవన కార్మికులకు మధ్యాహ్న భోజనం కొరకు,డొక్కా సీతమ్మ ఆహార శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసిన నాయకులు.
more updates »